Login

Herroepingsrecht

Het verzekeringscontract onderschreven op deze website is een overeenkomst op afstand. In dat geval heeft u een herroepingsrecht. U kan de verzekeringsovereenkomst beƫindigen binnen een termijn van veertien dagen, zonder boete en vermelding van reden. De termijn waarbinnen het opzeggingsrecht kan worden uitgeoefend gaat in:

  • vanaf de dag van het sluiten van het contract;
  • vanaf de dag waarop u de contractvoorwaarden en alle bijkomende informatie ontvangt, indien deze laatste dag valt na de dag bedoeld bij het eerste streepje;
De opzegging treedt in werking op het ogenblik van de kennisgeving ervan door de verzekeringsnemer.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons per aangetekende brief op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor tevens gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Is in ieder geval door u verschuldigd in geval van herroeping van de overeenkomst: het bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u uw herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.